Referat fra Generalfor. 13.04.2015

Generalforsamling i EnsembleMidtVests Vennekreds den 13.04.2015

Sted: Heart, Birk, Herning

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af det årlige kontingent
  5. Fremtidige aktiviteter
  6. Valg af 3/4 medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Formanden bød velkommen og gik til dagsordenens pkt. 1

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent
Birgit Hesselvig Nielsen blev valgt.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, idet der har været en annonce i Herning Folkeblad 18. marts 2015, og at generalforsamlingen skal holdes i april kvartal.

Ad pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed.
Birgit Tofts beretning er vedlagt.

Oliver takkede Ensemblets Venner for opbakningen til Ensemblet. Ensemblet får færre penge, derfor er støtten af afgørende betydning.

Den nye CD kan købes i museumsbutikken i dag.

09.06. og 10.06 er der koncert i anledning af Carl Nielsens 150 års fødselsdag i Herning Kirke. Til at fortolke Eventyret ”Moderen” har man engageret skuespiller Kirsten Olesen.

Vennernes udflugt går i år til Silkeborg Bad. Oliver gjorde også opmærksom på, at Ensemblet spiller sidste gang denne sæson 08.07. i Tivoli.

Den kommende sæson skal Ensemblet spille flere gange i udlandet bl.a. i Brasilien,  i Toronto og et sted i Sydtyskland, som måske kan være et emne til venneudflugt.

Oliver havde raslebøsser fra UNICEF med og de vil stå ved indgangen til koncertsalen og i receptionen resten af året. Derudover donerer ensemblet kr. 5 pr. solgt koncertbillet i Herning,

Henny havde været til møde i Kulturelt samråd, som har 50 års fødselsdag i år. I den anledning fik vi et tilbageblik i historien om, at det er Kulturelt Samråd, der har været fødselshjælper til Herning Stadstrio og dermed Ensemble MidtVest.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.


Ad pkt. 3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
.
Efter et enkelt opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt vedtaget.


Ad pkt. 4 Fastlæggelse af det årlige kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.


Ad pkt. 5 Fremtidige aktiviteter
Er fremgået af beretningerne.


Ad pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Birgit Toft, Henny Rønnov og Bente Bendix. Alle 3 blev genvalgt.


Ad pkt. 7 Valg af 2 suppleanter for 1 år
På valg er Niels Gade og Birgit Hesselvig Nielsen. Begge blev genvalgt.


Ad pkt. 8 valg af revisorsuppleant
På valg er Mogens Schulze, som også blev genvalgt.


Ad pkt. 9 Eventuelt.
Henny foreslog at vi godt kunne bruge et par suppleanter mere, men det kræver en vedtægtsændring.
Referent

Birgit Hesselvig Nielsen

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1519120004e@ofn1519120004i1519120004