Vedtægter

1. Foreningens navn er Ensemblets Venner

2. Foreningen fungerer som støtteforening til Ensemble MidtVest

3. Medlem af foreningen er enhver, som har betalt kontingent

4. Ensemblets Venner ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er valgt for 2 år, således at 3 medlemmer afgår i ulige år og 4 medlemmer afgår i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og nodearkivar. Genvalg kan finde sted. Ensemble MidtVests chef har møderet i bestyrelsen og modtager alle mødeindkaldelser og referater på lige fod med bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen formidler nyhedsbreve med orientering om Ensemble MidtVests virksomhed, samt arrangerer specialarrangementer af oplysende og musisk karakter for medlemmerne.

5. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal. Der indkaldes til generalforsamling gennem den lokale dagspresse med mindst 3 ugers varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af det årlige kontingent
  5. Fremtidige aktiviteter
  6. Valg af 3/4 medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Forslag til punkter på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst en uge før         generalforsamlingen. Er der forslag til ændringer af vedtægterne skal disse udsendes før generalforsamlingen. Ændringerne kan kun vedtages såfremt 60 % af de tilstedeværende stemmer for. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved flertalsafgørelser.

6. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt 3 bestyrelses medlemmer eller 10 medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes højst 10 dage efter at ønsket er formanden  i hænde og med en uges varsel. 

7. Regnskabsåret følger kalenderåret.

8. En evt. nedlæggelse af foreningen kan ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens ophør placeres  aktiver og passiver i henhold til aftale med Herning  Kommune i samarbejde med kommunen til fremme for den klassiske musik i Herning Kommune.

 

 

Nyhedsbrev 2016/2017

Sæsonprogram 2021/2022

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1643314413e@ofn1643314413i1643314413